Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Atelier Dekker

Algemeen:
Op al de leveringen en reparaties van Atelier Dekker zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze is altijd ter inzage beschikbaar in het atelier, zijn tevens te downloaden via de site of kan per mail toegestuurd worden. Bij het accepteren van de prijsopgave of voldoen van een aanbetaling gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities:
1. Atelier Dekker: bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04061627; Atelier Dekker is geopend op afspraak.
2. Atelier Dekker eigenaar Henk Dekker: een goudsmid die sieraden van edele metalen vervaardigd en repareert. Ook het omsmelten van (oud)goud, het zetten van diamanten, edelstenen en parels behoort tot de werkzaamheden van Atelier Dekker.
3. Opdrachtgever: consument of bedrijf waarmee Atelier Dekker een overeenkomst aangaat, de wederpartij.
4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Atelier Dekker met opdrachtgever overeenkomt.
5. Partijen zijn Atelier Dekker en opdrachtgever samen.
6. Product: Juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen.
7. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing op alle offertes, prijslijsten, en andersoortige overeenkomsten met Atelier Dekker, welke statutair gevestigd is te Nieuwleusen, 7711 LD, Nieuwleusen, hierna te noemen Atelier Dekker.
1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
1.3 Atelier Dekker is een atelier voor goud- en zilver, horloges en klokken. Als zodanig houdt Atelier Dekker zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal voor de professionele zakelijke markt.
1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 2. De totstandkoming van de overeenkomst:
2.1 De overeenkomst tussen Atelier Dekker en een zakelijke opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Atelier Dekker, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Atelier Dekker aan de opdrachtgever om een aanbod te doen.
2.2 Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging. Een door Atelier verzonden factuur of pakbon wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de dienstverleningsovereenkomst die de op de factuur of pakbon beschreven verrichtingen c.q. zaken omvat.

Artikel 3. Vaststelling van de prijs en prijsopgave:
De inhoud van een prijsopgave kan bestaan uit:
a. het in opdracht van opdrachtgever een door opdrachtgever aangeleverd juweel, sieraad of andere zaak bewerken of aanpassen, waarbij Atelier Dekker wel of niet andere materialen aan het door Dekker aangeleverde juweel of sieraad toevoegt, al dan niet op basis van een eigen ontwerp;
b. het in opdracht van een opdrachtgever ontwerpen en vervaardigen van een juweel, sieraad of andere zaak.
3.1 De tussen Atelier Dekker en de opdrachtgever genoemde prijzen zijn richtprijzen en of vanaf prijzen, daar een groot deel van de geleverde diensten uniek zijn en in die hoedanigheid niet in eenheidsprijzen zijn te vatten, zoals bedoeld in artikel 3.2. De prijsopgave is exclusief 21% BTW.
3.2 De overeengekomen prijsopgave, en of vanaf prijzen zijn gebaseerd op basis van fournituur en materiaal prijzen, loonkosten en andere prijsbepalende bedrijfskosten, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Van de tussen Atelier Dekker en de opdrachtgever overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de opdrachtgever, indien Atelier Dekker nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3.4 Atelier Dekker zal in die gevallen waar de opdrachtgever te kennen geeft vooraf prijsopgave te ontvangen betreffende een te repareren of te leveren zaak alleen en nadat de betreffende zaak ten kantore van Atelier Dekker is, hiertoe overgaan. Telefonische opgaven kunnen om die reden ook alleen gezien worden als uitnodiging van Atelier Dekker een aanbod te doen en in die hoedanigheid kunnen er dan ook geen rechten aan worden ontleend.
3.5 Atelier Dekker verplicht zich jegens de opdrachtgever zich aan een prijsopgave te houden mits de prijsaanbieding niet ouder is dan vier weken en het originele opdrachtformulier met daarop de door Atelier Dekker gedane aanbieding, de akkoord gegeven prijsopgave vergezelt.
3.6 Alle offertes en aanbiedingen van Atelier Dekker zijn vrijblijvend, tenzij in de prijsopgave een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.7 Atelier Dekker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de in de prijsopgave vermelde prijs aan te passen wanneer als gevolg van een wijziging van de goudprijs of van de koers van de dollar de in de prijsopgave vermelde prijs niet redelijk meer is.
3.8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de prijsopgave opgenomen aanbod dan is Atelier Dekker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Atelier Dekker anders aangeeft.
3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Atelier Dekker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgave gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.10 Indien de opdrachtgever de verleende opdracht aan Atelier Dekker geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Betalingsverplichtingen:
4.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden. Atelier Dekker behoudt zich echter het recht voor om indien zij dit wenselijk acht aan bepaalde opdrachtgevers slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn of onder rembours. Indien enig opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Atelier Dekker een retentierecht met betrekking tot de gerepareerde zaken. Dit retentierecht vervalt onmiddellijk zodra de opdrachtgever de kosten van de reparaties alsmede eventuele in navolgend artikel te noemen rente en kosten heeft voldaan.
4.2 Kortingen voor contante of vervroegde betaling worden niet verleend. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Atelier Dekker heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten, zoals omschreven in artikel 4.1. Tevens kan Atelier Dekker, zonder ingebrekestelling, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de opdrachtgever, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Atelier Dekker de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.
4.3 Atelier Dekker is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Atelier Dekker dient in dit verband tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Atelier Dekker, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.
4.4 Wanneer Atelier Dekker om aan een vraag van opdrachtgever te voldoen edelmetalen of andere materialen inkoopt, heeft Atelier Dekker het recht de kosten daarvoor afzonderlijk, nog voor de vervaardiging van de zaak, in rekening te brengen.

Artikel 5. Intellectuele eigendommen:
5.1 De door Atelier Dekker vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Atelier Dekker, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Atelier Dekker, niet toegestaan.

Artikel 6. Leveringsverplichtingen:
6.1 Levering door Atelier Dekker vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de opdrachtgever of de zaak in de macht van de opdrachtgever wordt gesteld.
6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.
6.3 Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de opdrachtgever Atelier Dekker in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen, daarbij aanhoudend dat spoed alvorens aangegeven moet worden.
6.4 Indien Atelier Dekker niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.
6.5 Atelier Dekker is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.
6.6 Indien Atelier Dekker te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
6.7 Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Daarom blijft opdrachtgever de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Atelier Dekker kan worden toegerekend.
6.8 Atelier Dekker is niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
6.9 Zodra de oplevering door de opdrachtgever in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Atelier Dekker naar opdrachtgever.

Artikel 7. Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:
7.1 Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de opdrachtgever aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Atelier Dekker kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de opdrachtgever Atelier Dekker niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak. Atelier Dekker werkt alleen voor de professionele zakelijke markt, om die reden verplicht de opdrachtgever zich, gezien zijn eigen kennis van zaken, bij aanname van te repareren zaken van consumenten die zaken grondig te inspecteren op andere dan de te repareren gebreken zoals daar zijn; beschadigde stenen en slechte zettingen en dergelijke, zodat de opdrachtgever Atelier Dekker vrijwaart van schade claims achteraf door derden. Atelier Dekker zal in die gevallen, waarvan in alle redelijkheid niet van haar opdrachtgever verlangd kan worden dat opdrachtgever gezien zijn eigen vaktechnische achtergrond op de hoogte moet zijn van de specifieke risico’s, niet nalaten eerst het hiervoor omschreven risico mondeling aan de opdrachtgever voor te leggen alvorens tot dienstverlening over te gaan.
7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Atelier Dekker de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van Atelier Dekker komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.
7.3 De gerepareerde zaken en te leveren zaken zullen door Atelier Dekker tegen schade en vermissing tijdens transport worden verzekerd. Op aanvraag zal Atelier Dekker mededeling doen betreffende de verzekeringsvoorwaarden. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken ontstaat, waardoor onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering voor zover deze niet door de verzekering van Atelier Dekker wordt gedekt. De aansprakelijkheid van Atelier Dekker t.a.v. verlies of schade aan de zaken is nadrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Atelier Dekker wordt uitgekeerd.
Elke vordering van de opdrachtgever op Atelier Dekker ter zake van bedoelde schade is eerst opeisbaar indien door Atelier Dekker de betaling van de verzekeraar is ontvangen. In die gevallen waarbij de opdrachtgever uitdrukkelijk te kennen geeft af te willen wijken van de door Atelier Dekker aanbevolen verzendwijze dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor voldoende verzekeringsdekking en aanvaard Atelier Dekker geen enkele aansprakelijkheid betreffende het zoekraken of beschadigingen tijdens het transport van Atelier Dekker naar de opdrachtgever.
7.4 In geval Atelier Dekker diensten verleend, zoals het gevaagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: wanneer door of namens Atelier Dekker adviezen worden gegeven, kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart Atelier Dekker voor alle aanspraken, welke derden in verband met deze adviezen tegen Atelier Dekker mochten instellen. Ook voor het niet geven van adviezen waar de opdrachtgever meent dat wel geadviseerd had moeten worden, neemt Atelier Dekker geen aansprakelijkheid op zich.

Artikel 8. Klachten, gebreken en garantie:
8.1 De opdrachtgever heeft de verplichting bij ontvangst van de gerepareerde of geleverde zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de opdrachtgever van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 werkdagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, gemotiveerd aan Atelier Dekker mede te delen.
8.2 Daar reparaties meesttijds gedragen zaken betreffen, kan alleen garantie worden verleend op het gerepareerde onderdeel. Opdrachtgever dient zelf bij aanname van zaken van consumenten te controleren in hoeverre garantie kan worden verleent. Wanneer opdrachtgever advies vraagt betreffende slijtage van een bepaalde zaak, zal indien mogelijk prijsopgave worden gedaan van volledige revisie. Wanneer deze niet mag worden uitgevoerd aanvaard Atelier Dekker geen enkele aanspraak op garantie betreffende de deels gerepareerde zaak.
8.3 Bij een klacht, het geval van vermeende garantie of ingebrekestelling dient Atelier Dekker te allen tijde van de opdrachtgever, de originele reparatieopdracht ter hand gesteld te krijgen en tevens moet zij de gelegenheid te krijgen de klacht naar behoren te corrigeren, daar zij anders geen aansprakelijkheid jegens welke schade dan ook aanvaard.
8.4 De opdrachtgever dient Atelier Dekker schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Atelier Dekker niet binnen 5 werkdagen overgaat tot herstel van de zaak is de opdrachtgever gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Atelier Dekker te verhalen.
8.5 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens Atelier Dekker met betrekking tot de betreffende gebre­ken.
8.6 Atelier Dekker garandeert de deugdelijkheid van de geleverde dienst en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.1 tot en met artikel 8.3.
8.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
1. de niet-inachtneming door eigenaar c.q. gebruiker van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorzien de normale gebruik;
2. normale slijtage;
3. be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
5. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Atelier Dekker ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen of lijmen van stenen;
6. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.
8.8 Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Atelier Dekker tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
8.9 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Atelier Dekker, indien zij door overmacht* wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Atelier Dekker zonder dat zij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van de opdrachtgever om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

* Onder overmacht wordt deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Atelier Dekker onafhankelijk, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtgever niet meer verlangt kan worden, daaronder in elk geval begrepen brand en/of storing in de energie toevoer in het bedrijf van Atelier Dekker, transport problemen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, revolutie, oorlogsgevaar en verder alle andere denkbare omstandigheden waarin in alle redelijkheid en billijkheid niet van Atelier Dekker mag worden verwacht dat zij haar overeenkomsten binnen de gebruikelijke termijnen uitvoert.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:
9.1 Atelier Dekker spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat zaken die de opdrachtgever ter bewerking of vervaardiging aan hem toevertrouwen, beschadigd raken, onbruikbaar worden of tenietgaan. Atelier Dekker neemt daarbij de zorg van een goed bewaarnemer in acht. Alle aansprakelijkheid voor schade aan of tenietgaan van een zaak wordt echter nadrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.
9.2 De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk het risico dat ter bewerking aan Atelier Dekker toevertrouwde zaken, zoals edelmetalen of edelstenen, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Atelier Dekker werkt, beschadigd kunnen raken of teniet kunnen gaan.
9.3 De opdrachtgever draagt zorg voor de onkosten uit artikel 9.2.
9.4 Atelier Dekker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

Artikel 10. Forumkeuze en rechtskeuze:
10.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin Atelier Dekker zich bevindt.
10.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.